Z wielkim smutkiem informujemy, że 15 grudnia br. zmarł prof. dr hab. inż. Tadeusz Janowski długoletni pracownik Instytutu Elektrotechniki, wybitny naukowiec i organizator.

Profesor Janowski urodził się 27 sierpnia 1933 r. w Bogumiłowie koło Piotrkowa Trybunalskiego. Był wychowankiem łódzkiej szkoły naukowej transformatorów, której twórcą był Eugeniusz Jezierski. Studiował na Wydziale Elektrycznym Politechniki Łódzkiej w latach 1955-1960. Bezpośrednio po studiach został zatrudniony w Instytucie Transformatorów i Maszyn Elektrycznych Politechniki Łódzkiej. Pracę doktorską wykonał pod promotorstwem prof. Janusza Turowskiego i obronił w czerwcu 1968 r. Praca została wyróżniona nagrodą Ministra Szkolnictwa Wyższego i Nauki, a jej wyniki opublikowane w sześciu artykułach w Rozprawach Elektrotechnicznych, Archiwum Elektrotechniki i w Przeglądzie Elektrotechnicznym. Ukoronowaniem osiągnięć naukowych są kolejno habilitacja (1991) i tytuł naukowy profesora (1993). Pracę w Lublinie w ówczesnej Wyższej Szkole Inżynierskiej rozpoczął w 1967 roku jako wykładowca, kierownik Zespołu Elektrotechniki na Wydziale Elektrycznym, a potem jako Dyrektor Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii do 2004 roku. Profesor Janowski w latach 1973-1975 i 1982-1987 był dziekanem Wydziału Elektrycznego, a przez trzy kadencje prorektorem ds. nauki Politechniki Lubelskiej: w latach 1975-1981 oraz 1996-1999.

Profesor Tadeusz Janowski od 1985 roku był zatrudniony także w Instytucie Elektrotechniki w Warszawie, gdzie kierował Pracownią Technologii Nadprzewodnikowych w Lublinie, utworzoną w 1980 roku jako Pracownia Krioelektromagnesów w nieistniejącym już Zakładzie Badań Podstawowych Elektrotechniki Ministerstwa Przemysłu i Polskiej Akademii Nauk kierowanym przez prof. Tadeusza Śliwińskiego. Kiedy w połowie 2004 roku Zakład Badań Podstawowych Elektrotechniki zlikwidowano, pracownia pod nazwą Samodzielnej Pracowni Technologii Nadprzewodnikowych w Lublinie podlegała bezpośrednio dyrektorowi Instytutu Elektrotechniki doc. Stefanowi Paradowskiemu. Od 2005 roku Pracownia Technologii Nadprzewodnikowych została włączona do Zakładu Wielkich Mocy kierowanego wówczas przez prof. Henryka Sibilskiego.

Profesor Tadeusz Janowski zawsze przykładał dużą wagę do współpracy naukowo-badawczej z przemysłem i posiadał w tym zakresie znaczny dorobek. Wiele prac wykonanych dla przemysłu ma cechy oryginalności i są objęte ochroną patentową. Szereg z nich wdrożono w fabrykach na Lubelszczyźnie, m.in. w Zakładach „EDA-PREDOM” w Poniatowej, „PZL” w Świdniku, ale również w innych ośrodkach przemysłowych Polski, takich jak: Zakłady Metalowe „URSUS” w Nisku, „PONAR” w Pruszkowie czy Wytwórnia Wód Mineralnych w Grodzisku Wielkopolskim. W latach 1979 – 1990 był konsultantem naukowym w fabryce elektrycznego sprzętu domowego EDA-PREDOM w Poniatowej.

Był członkiem wielu towarzystw naukowych i technicznych w kraju – KE PAN, LTN, PTETiS, SEP i za granicą – IEEE. W wielu z nich pełnił odpowiedzialne funkcje.

Profesor był autorem bądź współautorem ponad 350 publikacji naukowych, 10 książek, 21 patentów. Za osiągnięcia był nagradzany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rektora Politechniki Lubelskiej. Otrzymał również liczne odznaczenia: Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski i Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, medal „Zasłużony dla Lublina i dla Lubelszczyzny” oraz Medal Prezydenta Miasta Lublin. 13 maja 2013 roku Rektor Politechniki Lubelskiej prof. dr. hab. inż. Piotr Kacejko wręczył mu dyplom Honorowego Profesora PL.

Tadeusz Janowski wypromował 18 doktorów nauk technicznych, wśród których 7 osób zdobyło stopnie doktora habilitowanego a 4 osoby tytuły naukowe profesora. Był także promotorem dwóch doktorantów honoris causa oraz recenzentem w kilkunastu przewodach doktorskich i habilitacyjnych oraz wniosków o tytuł naukowy profesora.

W grudniu 2019 roku profesor Tadeusz Janowski zakończył długoletnią pracę w Instytucie Elektrotechniki w Warszawie, przechodząc na emeryturę.

Uroczystości pogrzebowe Profesora Tadeusza Janowskiego odbędą się 22 grudnia 2022 r. o godz. 11:00 w kaplicy cmentarnej przy ul. Lipowej w Lublinie.

Sylwetkę Pana Profesora przedstawiono w artykule: Prof. dr hab. inż. Tadeusz Janowski – 58 lat pracy naukowej w kwartalniku Inżynieria Elektryczna 02/2020 https://iel.lukasiewicz.gov.pl/IE/publikacje/nr-02-r.pdf