Zaproszenie

Uprzejmie informujemy, że konsorcjum w składzie Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Elektrotechniki oraz IWOS Sp. z o.o. realizuje na zlecenie Narodowego Centrum Badań i Rozowoju przedsięwzięcie przedkomercyjne pn. „„e-Van – uniwersalny pojazd dostawczy o napędzie elektrycznym kat. N1”.

Projekt realizowany przez Konsorcjum pn.  „e-VAN FCEV - uniwersalny pojazd dostawczy o napędzie elektrycznym kat. N1 z wodorowym ogniwem paliwowym i modułową wielofunkcyjną zabudową przestrzeni ładunkowej” zakłada stworzenie innowacyjnego i bezkonkurencyjnego pojazdu dostawczego z wykorzystaniem wodorowego ogniwa paliwowego jako źródła energii elektrycznej,
o wadze do 3,5t, o 1000 kg ładowności i zasięgu 450 km. Końcowym odbiorcą przedsięwzięcia będą firmy z branży logistyki, kurierskiej i dostaw ostatniej mili.

Zakończony został I etap powyższego przedsięwzięcia (01.03.2021), w wyniku którego powstała koncepcja przedmiotowego pojazdu.

Uprzejmie prosimy wszystkie podmioty zainteresowane powyższym rozwiązaniem o składanie ofert
na udzielenie przez Konsorcjum niewyłącznej i odpłatnej licencji na korzystanie z Wyników Prac B+R
i przedmiotów Background IP.

Powyższe ogłoszenie obowiązuje przez okres nie krótszy niż 10 lat od zakończenia Etapu I.

 

Invitation

We kindly inform you that the consortium composed of The Łukasiewicz Research Network-Institute of Electrical Engineering and IWOS Sp. z o.o. is carrying out on behalf of the National Centre of Research and Development a pre-commercial project pn. ""e-Van – universal electric van cat. N1".

The project implemented by the Consortium under the name of  "e-VAN FCEV - universal electric commercial vehicle cat. N1 with hydrogen fuel cell and modular multifunctional cargo space housing" assumes the creation of an innovative and unrivalled commercial vehicle using a hydrogen fuel cell as a source of electricity, weighing up to 3.5t, with 1000 kg payload and
a range of 450 km. The final customers of the project will be companies from the logistics, courier and last mile delivery industry.

Stage I of the above project (01.03.2021) was completed, resulting in the concept of the vehicle.

We kindly ask all entities interested in the above solution to submit bids for the granting by the Consortium of a non-separate and paid license to use the Results of R&D works and Background IP objects.

This notice shall be valid for a period of not less than 10 years from the end of Stage I.

Centrum Badawcze Przetwarzania i Magazynowania Energii (CPM):

 • Grupa Badawcza Systemów Zasilania i Przetwarzania Energii – GPE
 • Grupa Badawcza Systemów Magazynowania Energii – GSM
 • Grupa Badawcza Technologii Inteligentnej Infrastruktury (Smart Grid) - GTI
 • Grupa Badawcza Zaawansowanych Systemów Zasilania w Technologii SIC i GAN - GZS
 • Laboratorium Badawcze Przetwarzania i Magazynowania Energii – LPM

Centrum Badawcze Elektromobilności i Inteligentnego Transportu (CET):

 • Grupa Badawcza Zintegrowanych Systemów Inteligentnego Transportu - GST
 • Grupa Badawcza Infrastruktury Transportu Elektrycznego – GIT
 • Grupa Badawcza Systemów Zasilania Napędów Elektrycznych – GNE
 • Grupa Badawcza Systemów Sterowania i Zarządzania – GSZ
 • Laboratorium Badawcze Elektromobilności i Inteligentnego Transportu – LET

Centrum Badawcze Systemów Energetycznych (CSE):

 • Grupa Badawcza Aparatury i Systemów Elektroenergetycznych - GSE
 • Grupa Badawcza Technologii i Systemów Odnawialnych Źródeł Energii (Offshore, Onshore, PV) - GSO
 • Grupa Badawcza Technologii i Systemów Poprawy Efektywności Energetycznej - GEE
 • Laboratorium Badawcze Systemów Energetycznych – LSE

Centrum Badawcze Technologii Wodorowych (CTW):

 • Grupa Badawcza Technologii Wytwarzania Wodoru - GWW
 • Grupa Badawcza Technologii Magazynowania Wodoru - GMW
 • Grupa Badawcza Technologii Przetwarzania Wodoru – GPW
 • Laboratorium Badawcze Technologii Wodorowych – LTW

Centrum Badawcze Materiałów Elektrotechnicznych (CME):

 • Grupa Badawcza Materiałów Kompozytowych i Recyklingu – GMR
 • Grupa Badawcza Nowych Materiałów Technologii Wodorowych - GMT
 • Grupa Badawcza Nowych Materiałów Technologii Wytwarzania i Magazynowania Energii - GWM
 • Grupa Badawcza Technologii Wytwarzania Materiałów – GTW
 • Laboratorium Badawcze Materiałów Elektrotechnicznych – LME

Centrum Badawcze Aparatury Elektroenergetycznej i Urządzeń Elektrycznych (CAE):

 • Laboratorium Badawcze Aparatury Wysokonapięciowej – LAW
 • Laboratorium Badawcze Aparatury Niskonapięciowej – LAN
 • Laboratorium Badawcze Urządzeń Elektrycznych – LUE
 • Laboratorium Wzorcujące – LBW

Oferty dla wybranych lokalizacji:

Wynajem - Warszawa

Wynajem - Wrocław