Zaproszenie

Uprzejmie informujemy, że konsorcjum w składzie Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Elektrotechniki oraz IWOS Sp. z o.o. realizuje na zlecenie Narodowego Centrum Badań i Rozowoju przedsięwzięcie przedkomercyjne pn. „e-Van – uniwersalny pojazd dostawczy o napędzie elektrycznym kat. N1”.

Projekt realizowany przez Konsorcjum pn.  „e-VAN FCEV - uniwersalny pojazd dostawczy o napędzie elektrycznym kat. N1 z wodorowym ogniwem paliwowym i modułową wielofunkcyjną zabudową przestrzeni ładunkowej” zakłada stworzenie innowacyjnego i bezkonkurencyjnego pojazdu dostawczego z wykorzystaniem wodorowego ogniwa paliwowego jako źródła energii elektrycznej, o wadze do 3,5t, o 1000 kg ładowności i zasięgu 450 km. Końcowym odbiorcą przedsięwzięcia będą firmy z branży logistyki, kurierskiej i dostaw ostatniej mili.

Zakończony został I etap powyższego przedsięwzięcia (01.03.2021), w wyniku którego powstała koncepcja przedmiotowego pojazdu.

Uprzejmie prosimy wszystkie podmioty zainteresowane powyższym rozwiązaniem o składanie ofert na udzielenie przez Konsorcjum niewyłącznej i odpłatnej licencji na korzystanie z Wyników Prac B+R
i przedmiotów Background IP.

Powyższe ogłoszenie obowiązuje przez okres nie krótszy niż 10 lat od zakończenia Etapu I.

Invitation

We kindly inform you that the consortium composed of The Łukasiewicz Research Network-Institute of Electrical Engineering and IWOS Sp. z o.o. is carrying out on behalf of the National Centre of Research and Development a pre-commercial project pn. "e-Van – universal electric van cat. N1".

The project implemented by the Consortium under the name of  "e-VAN FCEV - universal electric commercial vehicle cat. N1 with hydrogen fuel cell and modular multifunctional cargo space housing" assumes the creation of an innovative and unrivalled commercial vehicle using a hydrogen fuel cell as a source of electricity, weighing up to 3.5t, with 1000 kg payload and a range of 450 km. The final customers of the project will be companies from the logistics, courier and last mile delivery industry.

Stage I of the above project (01.03.2021) was completed, resulting in the concept of the vehicle.

We kindly ask all entities interested in the above solution to submit bids for the granting by the Consortium of a non-separate and paid license to use the Results of R&D works and Background IP objects.

This notice shall be valid for a period of not less than 10 years from the end of Stage I.