Zaproszenie

Uprzejmie informujemy, że Konsorcjum w składzie:

  • Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Elektrotechniki (Lider)
  • Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

realizowało na zlecenie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przedsięwzięcie przedkomercyjne pn. „Magazynowanie energii elektrycznej – strumień System”.

Przedsięwzięcie zakłada opracowanie systemu magazynowania energii tj. technologii dotyczącej całej instalacji, na którą składają się urządzenia sterujące, bateria i niezbędne okablowanie i był podzielony i jest podzielone na dwa etapy:

Etap I - zademonstrowanie działania technologii za pomocą Prototypu Systemu Magazynowania Energii,

Etap II – zademonstrowanie Demonstratora Systemu Magazynowania Energii.

Zakończony został I etap powyższego przedsięwzięcia (26.04.2023), w wyniku którego opracowano prototyp systemu magazynowania energii.

Uprzejmie prosimy wszystkie podmioty zainteresowane powyższym rozwiązaniem o składanie ofert na udzielenie przez Konsorcjum niewyłącznej i odpłatnej licencji na korzystanie z Wyników Prac B+R i przedmiotów Background IP.

Powyższe ogłoszenie obowiązuje przez okres nie krótszy niż 10 lat od zakończenia Etapu I lecz nie dłużej niż do momentu zbycia przez Konsorcjum praw do wyników prac B+R.

Invitation

We kindly inform you that the Consortium composed of:

  • Łukasiewicz Research Network-Institute of Electrical Engineering (Leader)
  • Łukasiewicz Research Network-Institute of Non-Ferrous Metals

was carrying out on behalf of the National Centre of Research and Development a pre-commercial project pn. "Electricity storage – System stream".

Project involves the development of an energy storage system, i.e. technology for the entire installation, which includes control devices, a battery and the necessary wiring, and was divided into two stages:

Stage I - demonstrating the operation of the technology using the Energy Storage System Prototype,

Stage II – demonstration of the Energy Storage System Demonstrator.

Stage I of the above project was completed (26.04.2023), resulting in the a prototype of an energy storage system.

We kindly ask all entities interested in the above solution to submit bids for the granting by the Consortium of a non-separate and paid license to use the Results of R&D works and Background IP objects.

This notice shall be valid for a period of not less than 10 years from the end of Stage I, but no longer than until the Consortium sells the rights to the results of R&D works.