Skład Rady Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Elektrotechniki I Kadencji:

Przewodniczący:prof. dr hab. inż. Andrzej Demenko
Zastępca Przewodniczącego:dr inż. Artur Moradewicz
Sekretarz:dr inż. Krzysztof Krasuski
Członkowie:mgr inż. Mariusz Maślany
 dr inż. Krzysztof Kogut
 mgr inż. Tomasz Stępień
 mgr inż. Paweł Styczyński
 prof. dr hab. Józef Zając
 dr inż. Ewa Zawadzka


Do zadań Rady Instytutu należy:

1)    określanie perspektywicznych kierunków działalności badawczej i wdrożeniowej Instytutu;
2)    uchwalanie statutu Instytutu;
3)    opiniowanie:
     a) regulaminu organizacyjnego Instytutu,
     b) rocznych planów działalności Instytutu
     c) rocznych sprawozdań z działalności Instytutu,
     d) projektu podziału zysku netto Instytutu;
4)    wyrażanie opinii w sprawach dotyczących działalności Instytutu przedstawionych przez Dyrektora albo organy Centrum Łukasiewicz;

5)    wykonywanie innych czynności wskazanych w przepisach odrębnych.