Skład Rady Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Elektrotechniki I Kadencji:

Przewodniczący:prof. dr hab. inż. Andrzej Demenko
Zastępca Przewodniczącego:dr inż. Artur Moradewicz
Sekretarz:dr inż. Krzysztof Krasuski
Członkowie:mgr inż. Mariusz Maślany
 dr inż. Krzysztof Kogut
 mgr inż. Tomasz Stępień
 mgr inż. Paweł Styczyński
 prof. dr hab. Józef Zając
 dr inż. Ewa Zawadzka
dr Piotr Czembor


Do zadań Rady Instytutu należy:

1)    określanie perspektywicznych kierunków działalności badawczej i wdrożeniowej Instytutu;
2)    uchwalanie statutu Instytutu;
3)    opiniowanie:
     a) regulaminu organizacyjnego Instytutu,
     b) rocznych planów działalności Instytutu
     c) rocznych sprawozdań z działalności Instytutu,
     d) projektu podziału zysku netto Instytutu;
4)    wyrażanie opinii w sprawach dotyczących działalności Instytutu przedstawionych przez Dyrektora albo organy Centrum Łukasiewicz;

5)    wykonywanie innych czynności wskazanych w przepisach odrębnych.