Projekt „Produkcja Zielonego Amoniaku – Wodór 4D (Decentralizacja, Dekarbonizacja, Cyfryzacja)” (4D Hydrogen) jest dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Dofinansowanie dotyczy udziału w realizacji projektu międzynarodowego w konkursie w ramach Inicjatywy EUREKA w 2022 r.

Całkowita wartość projektu: 1 687 112,00 PLN

Dofinansowanie: 1 499 690,00 PLN

Obecna sytuacja geopolitczna, w szczególności agresywna polityka państw kontrolujących surowce energetyczne, wymusza pilną konieczność transformacji energetycznej opartej o źródła odnawialne, niezależne od dostaw zewnętrznych. Jest to element strategii bezpieczeństwa narodowego w zakresie energetyki i surowców o znaczeniu strategicznym dla gospodarki (nawozy, produkcja chemiczna, paliwa). Jednym z kluczowych kierunków może być technologia zastosowania „zielonego” wodoru produkowanego za pomocą elektrolizy wody. „Zielony” wodór może posłużyć jako materiał wsadowy dla różnych sektorów, między innymi dla produkcji amoniaku. W projekcie, w ramach zadań realizowanych przez stronę polską, zostanie wygenerowana symulacja pracy instalacji zielonego amoniaku. Obecnie brak jest danych projektowych oraz narzędzi symulacyjnych dla instalacji syntezy amoniaku o małej wydajności, w szczególności dla zasilania z odnawialnych źródeł o zmiennej wydajności, te proponowane w projekcie, wymagają innego sposobu projektowania. Podstawowym założeniem jest zapewnienie ciągłości pracy instalacji w cyklu dobowym. Symulacja pracy takiego systemu jest podstawowym elementem projektowania procesów inżynierii chemicznej. Z tego powodu zamierzamy zastosować narzędzia inżynierskie zarówno dedykowane dla branży chemicznej, jak i typowe narzędzia symulacyjne dla branży energetycznej i elektrycznej. Dzięki kompleksowemu podejściu możemy przewidzieć sposób działania i parametry instalacji w różnych lokalizacjach geograficznych, które będą wymuszały zmianę w podejściu do projektowania i eksploatacji. W opracowanych narzędziach do symulacji zostaną wykorzystane dane zebrane w wymaganych lokalizacjach geograficznych, takie jak: poziom i czas nasłonecznienia w ciągu roku, ukształtowanie terenu, siła i kierunek wiatru oraz możliwości budowy instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych, a także szacunkowa moc możliwa do uzyskania z takich instalacji. Rezultaty projektu, są krytyczne z punktu widzenia krajowego bezpieczeństwa energetycznego, realizacji polskiej strategii wodorowej oraz osiągania niezależności energetycznej. Możliwość transferu wiedzy do Polski od międzynarodowych partnerów konsorcjum stanowi istotną wartość dodaną projektu.