Projekt „Bezpieczny zbiornik na wodór gazowy dedykowany do pojazdów” (PB_MAWO) jest dofinansowany z dotacji celowej Prezesa Centrum Łukasiewicz.

Całkowita wartość projektu: 5 378 753,38 PLN

Dofinansowanie: 4 100 651,10 PLN

Projekt ma na celu opracowanie zbiornika typu IV na sprężony wodór do zastosowań w pojazdach. W ramach prac zdefiniowane zostaną wymagania techniczne i formalne dla zbiornika. Formalne wymagania homologacyjne będą podstawą do zdefiniowania zakresu badań zbiornika. Następnie zostaną wybrane i przebadane materiały do wytworzenia rdzenia oraz kompozytowego oplotu. W kolejnym kroku prac zostanie wykonany projekt koncepcyjny oraz wstępny zbiornika i szczegółowy model obliczeniowy MES. Następnie opracowane zostaną technologie wytwarzania rdzenia zbiornika i kompozytowego oplotu. Planuje się wykorzystanie technologii formowania rotacyjnego (ang. rotomoulding) dla rdzenia oraz nawijania rowingu kompozytowego dla oplotu. W celu zwiększenia konkurencyjności wyrobu na rynku w ramach prac projektowych zaplanowano opracowanie systemu monitorującego stan konstrukcji wykrywającego uszkodzenia zbiornika i przekroczenia ciśnienie roboczego zbiornika, opracowanie warstw zabezpieczających zbiornik od uszkodzenia mechanicznego i chemicznego. Zaplanowano także prace nad rozwojem kompozytowej powłoki barierowej z domieszką grafenu. W kolejnej fazie projektu zostaną wytworzone prototypowe zbiorniki, opracowane prototypy zostaną otensometrowane i poddane próbie szczelności oraz próbie hydrostatycznego rozerwania. Model obliczeniowy zostanie skorelowany z wynikami badań, następnie zostanie wykonana optymalizacja konstrukcji. Po wprowadzeniu zmian do projektu zostaną wykonane kolejne egzemplarze zbiorników które będą poddawane próbom. W tej fazie badań zaplanowano badanie cyklu ciśnieniowego w temperaturze otoczenia, badanie tolerancji na uszkodzenie mechaniczne oraz badanie odporności chemicznej struktury. W przypadku negatywnego wyniku badań zostaną wprowadzone zmiany następnie badanie zostanie powtórzone. W ostatnim etapie badań zostaną przeprowadzone próby niebezpieczne takie jak badanie penetracyjne (przestrzał zbiornika), badanie odporności na ogień oraz badanie przepuszczalności wodoru. Opracowana metodyka projektowania, technologia wykonania i metodyka badań będą przedmiotem komercjalizacji po zakończeniu projektu.