Projekt „Recykling łopat turbin wiatrowych - metoda obróbki i  perspektywy zagospodarowania” (PB_rMEW) jest dofinansowany z dotacji celowej Prezesa Centrum Łukasiewicz.

Całkowita wartość projektu: 693 750 PLN

Dofinansowanie: 693 750 PLN

Projekt zakłada kompleksowe przygotowanie metody obróbki surowca odpadowego z łopat turbin wiatrowych oraz opracowanie recyklatu w formie (stopień rozdrobnienia) najbardziej odpowiedniej do zastosowania jako wypełniacz kompozytów do produkcji elementów wyposażenia (rewizje, klapy, drzwi, obudowy, profile w kolumnie i gondoli), past naprawczych gel-coat (wypełnienia ubytków pracujących systemów) i lakierów top-coat (zabezpieczenie lub serwis powierzchni o łopat) jako recykling i gospodarka obiegu zamkniętego. Jest to niezwykle ważne ze względu na duże wymagania co do jakości materiałów w energetyce, zwłaszcza w klimacie morskim o wysokiej korozyjności, gdzie materiały muszą być czyste, jednorodne, o wysokich parametrach użytkowych – co przekłada się na ich wysoką cenę i ograniczenia dostępności rynkowej. Opracowany recyklat będzie wprowadzony w matrycę żywicy używanej do produkcji łopat w różnym udziale wagowym – od 5 do 70% wag. Zakłada się w ten sposób uzyskanie 3 typów kompozycji o różnej lepkości i metodzie przetwórczej (formowanie ciśnieniowe, odlewanie grawitacyjne, szpachlowanie, malowanie) i różnym przeznaczeniu. Usieciowane kompozyty zostaną przebadane pod kątem przydatności we wtórnym obiegu przy elementach MEW. W cyklu badań przewidziano również badania starzeniowe i środowiskowe.