Projekt „System zamykania obiegu wody w wodorowej instalacji energetycznej” (PB_WodoWo) jest dofinansowany z dotacji celowej Prezesa Centrum Łukasiewicz.

Całkowita wartość projektu: 2 113 475 PLN

Dofinansowanie: 2 113 475 PLN

Klasyczna wodorowa instalacja energetyczna wytwarza wodór w elektrolizerze. Elektrolizer zasilany jest energią elektryczną, która może pochodzić ze źródeł odnawialnych oraz wodą o odpowiednich parametrach fizykochemicznych. Następnie wodór jest sprężany i magazynowany w zbiorniku ciśnieniowym. Ze zbiornika gaz ten dostarczany jest do ogniwa paliwowego, w którym następuje zamiana energii chemicznej gazu na energię elektryczną. Produktem ubocznym jest powtórnie woda. Celem projektu jest opracowanie sytemu przygotowania wody odpowiedniej jakości przeznaczonej do zasilania elektrolizera. Pierwotnym źródłem (wejściem systemu) będzie woda odzyskiwana w wodorowym ogniwie paliwowym ale może nim być także woda wodociągowa czy ścieki o różnym składzie, szczególnie w przypadku instalacji magazynowania wodoru bez wytwarzania energii elektrycznej. Do celów weryfikacji systemu przygotowania wody, w projekcie planowana jest budowa instalacji wodorowej w skali laboratoryjnej. Moc elektrolizera nie większa niż 1 kW, pojemność zbiornika ok. 50 l.