Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies.Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Language: PL | EN

Wydawnictwo Książkowe IELM. Malinowski: Nowe aktywne komponenty polimerowych ogniw paliwowych

Niniejsza praca przedstawia wyniki badań właściwości elektrochemicznych pojedynczych polimerowych ogniw paliwowych oraz ich złożonego stosu, skonstruowanych w oparciu o nowe aktywne komponenty budowy

P. Zaprawa: Nowa struktura tomografu pojemnościowego do zastosowań przemysłowych

W monografii przedstawiono wyniki pracy z dziedziny tomografii pojemnościowej. Zaprezentowane zostało nowe, autorskie rozwiązanie części sprzętowej oraz otrzymane wyniki symulacyjne. Zamieszczono wyniki eksperymentalne pracy modułów pomiarowych , zbudowanych w oparciu o nowe rozwiązanie. Dodatkowo przedstawiono wyniki pracy dwuelektrodowego modelu tomografu pojemnościowego, który zamontowany został przez autora na rurze wykonanej z pleksi. W dalszej części pracy przedstawiono koncepcję budowy aplikacji wieloelektrodowej oraz moduły pomiarowe opracowane do tego układu. Zaprezentowano czteroelektrodowy prototyp tomografu pojemnościowego, który zbudowany został przez autora na rurze wykonanej z pleksi. Zamieszczono także wersję układu, który powstał na bazie rury ze stali. Został on przewidziany do pracy bez zewnętrznego komputera. Następnie zamieszczona została nowa wersja modułu pomiarowego, którą zoptymalizowano pod kątem zastosowań przemysłowych Przedstawiono nową konstrukcję czteroelektrodowego tomografu pojemnościowego zbudowanego na rurze wykonanej ze stali. Zaprezentowano otrzymane wyniki eksperymentalne oraz omówiono wady i zalet układu. W końcowej części pracy przedstawiona został druga koncepcja budowy toru analogowego, którą opracowano na podstawie wyników badań docelowej wersji tomografu pojemnościowego.

M. Parchomiuk: Analiza projektowanie i badania przekształtnika dc/dc z izolacją transformatorową przeznaczonego do zasilania potrzeb własnych pojazdów trakcyjnych

W ramach niniejszej pracy przeprowadzono analizę, projektowanie oraz badania przetwornicy trakcyjnej przeznaczonej do zasilania potrzeb własnych pojazdów trakcyjnych. Do badań wykorzystano klasyczną topologię przekształtnika DC/DC z izolacją transformatorową w układzie pełnego mostka, którą wytypowano dla danej grupy zastosowań. Projektowanie przetwornicy trakcyjnej podzielono na dwa etapy. Pierwszy dotyczy projektowania transformatora wysokiej częstotliwości (TWCz), natomiast drugi odnosi się do projektowania przetwornicy trakcyjnej (PT). W prowadzonych pracach dotyczących projektowania TWCz przeprowadzono przegląd nowoczesnych materiałów magnetycznych dla danej grupy zastosowań, analizę metod projektowania tego podzespołu oraz analizę strat mocy. Opracowano model matematyczny TWCz w programie Matlab-Simulink i model symulacyjny w programie Orcad-PSpice z uwzględnieniem rzeczywistych charakterystyk magnesowania materiałów magnetycznych. Opracowano przestrzenny model elektromagnetyczny i cieplny transformatora w programie Comsol Multiphysics wykorzystując Metodę Elementów Skończonych. Przeprowadzone analizy oraz uzyskane wyniki modeli symulacyjnych pozwoliły na opracowanie metodologii projektowania oraz optymalizacji transformatora w aspekcie minimalizacji gabarytów i strat mocy. W rozdziale dotyczącym projektowania PT przeprowadzono analizę strat mocy oraz opracowano modele symulacyjne przetwornicy trakcyjnej w programie Orcad-PSpice i PSIM. Określono optymalny obszar pracy PT w aspekcie minimalnych strat mocy i gabarytów głównych elementów PT. Na tej podstawie zaproponowano metodologię postępowania przy projektowaniu przetwornic trakcyjnych z uwzględnieniem TWCz. W celu weryfikacji wyżej wymienionych etapów projektowania PT zbudowano model rzeczywisty o mocy 10 kW, napięciu wyjściowym 24 V i prądzie wyjściowym do 450 A oraz modele TWCz o dużej wydajności prądowej z wykorzystaniem materiału nanokrystalicznego Vitroperm 500F i amorficznego Metglas 2605SA1. Wykazano, że stosując wyżej wymienione postępowanie możliwe jest zaprojektowanie przetwornicy trakcyjnej o optymalnej konstrukcji dla danej grupy zastosowań w aspekcie techniczno-ekonomicznym.

W. Krajewski: Ewaluacja zagrożeń elektromagnetycznych występujących podczas prac pod napięciem w elektroenergetyce (modele numeryczne i ich komputerowa implementacja)

Niniejsza książka przedstawia kontynuację wcześniejszych prac autora dotyczących numerycznych, całkowo-brzegowych modeli pól elektrycznych i magnetycznych wytwarzanych przez obiekty elektroenergetyczne w środowisku człowieka. Wyniki tych wcześniejszych prac zebrano w monografii: "Elementy brzegowe i liniowe w analizie wybranych zagadnień EMC niskiej częstotliwości"(Prace Instytutu Elektrotechniki, Zeszyt 224, 2005 r.). Dalsze badania autora koncentrowały się na numerycznej identyfikacji warunków elektromagnetycznych w jakich przebywają elektromonterzy wykonujący tzw. prace pod napięciem (PPN) na obiektach elektroenergetycznych. Podczas wykonywania tych prac ludzie, z oczywistych względów, narażeni są na oddziaływanie pól elektrycznych i magnetycznych o znacznie większych natężeniach niż w przypadku ekspozycji środowiskowej. Identyfikacja tych pól, czy to pomiarowa, czy też obliczeniowa nie jest wcale zadaniem prostym. I właśnie w tym celu rozbudowano wcześniejsze całkowo-brzegowe modele pól, dostosowując je do złożonych układów geometrycznych konstrukcji wsporczych oraz konfiguracji wzbudzeń występujących w strefach roboczych elektromonterów wykonujących PPN. Opracowano odpowiednie algorytmy numeryczne wykorzystujące wspomniane modele pól, które zastosowano we własnych pakietach oprogramowania. Przeprowadzono ocenę dokładności powyższych metod numerycznych i programów komputerowych, wykorzystując wyniki pomiarów, zarówno laboratoryjnych, jak i terenowych, a także wyniki obliczeń uzyskanych za pomocą metod o większej dokładności. Wykonano wiele przykładów obliczeniowych obrazujących możliwości zastosowanych modeli matematycznych pól oraz wykorzystujących je numerycznych technik obliczeniowych.

B. Kondratowicz-Kucewicz: Analiza wpływu konfiguracji uzwojeń na gromadzoną energię i rozkład pola magnetycznego w nadprzewodnikowym zasobniku energii

Monografia poświęcona jest nadprzewodnikowemu zasobnikowi energii na przykładzie modelu fizycznego zasobnika z elektromagnesem HTS-Bi2223 zbudowanego w Lublinie, w Pracowni Technologii Nadprzewodnikowych Instytutu Elektrotechniki. Głównym celem prezentowanych w monografii prac jest zbadanie konfiguracji uzwojeń nadprzewodnikowego zasobnika energii na wartość magazynowanej energii przy minimalnej przestrzeni pola magnetycznego o indukcji przekraczającej dopuszczalne wartości. Postawiony w pracy problem dotyczył wyboru konfiguracji uzwojenia nadprzewodnikowego zasobnika energii, która może zapewnić wymaganą wartość energii przy ograniczonej przestrzeni pola magnetycznego. Zagadnienia przedstawiono w oparciu o parametry modelu fizycznego będącego obiektem badań opisanych w pracy. Przeanalizowano możliwe konfiguracje uzwojeń nadprzewodnikowych ze szczególnym uwzględnieniem konfiguracji solenoidalnej i toroidalnej. Na podstawie analizy danych literaturowych zaproponowano metodę ekranowania pola magnetycznego badanego elektromagnesu za pomocą elementów ferromagnetycznych w kilku konfiguracjach. Przedstawiono rezultaty obliczeń rozkładu pola magnetycznego i gromadzonej energii w uzwojeniu dla rozpatrywanych konfiguracji ekranujących. Oceny wyników dokonano na podstawie obliczeń numerycznych metodą FEM pola magnetycznego generowanego przez elektromagnes HTS, którego model numeryczny zbudowano w programie Flux-3D. Wybrano dwie konfiguracje elementów ekranujących zapewniające maksymalną energię w zasobniku przy ograniczeniu wartości indukcji na zewnątrz. Wykazano, że dla badanego modelu nadprzewodnikowego zasobnika energii o magazynowanej energii 34 kJ w temperaturze 13 K możliwy jest wybór konfiguracji elementów ekranujących ograniczający strefę silnego pola magnetycznego do wartości dopuszczalnych oraz zwiększenie wartości energii zasobnika o 14%.

E. Kolasińska: Kompozyty polianiliny o właściwościach termoelektrycznych

Praca poświęcona jest materiałom na bazie polimeru przewodzącego - polianiliny i ich modyfikacjom do zastosowań termoelektrycznych. Polianilina została wyselekcjonowana, jako materiał łączący zalety typowych tworzyw sztucznych, charakteryzujących się m.in. niską gęstością, łatwością syntezy i formowania z zaletami materiałów stopowych tj. zdolnością przewodzenia prądu i pracy zgodnie ze zjawiskami termoelektrycznymi (konwersja ciepła w energię elektryczną lub odwrotnie). Na podstawie analizy danych literaturowych oraz wstępnych prac własnych, dobrano technologię i skład surowcowy tak, by wytwarzane materiały charakteryzowały się jak najlepszymi parametrami termoelektrycznymi. Opracowane metody syntezy, modyfikacji i przetwórstwa oparte są na technologii klasycznych tworzyw i charakteryzują się prostotą aparatury oraz niską energochłonnością. Za podstawę oceny wytworzonych materiałów przyjęto rezystywność skrośną, współczynnik Seebeck'a oraz analizę termiczną. Dodatkowo wykonano analizę mikroskopową SEM. Podjęto również próbę porównania mechanizmu transportu ładunku z modelem teoretycznym. Przeprowadzona analiza kosztów wytwarzania materiałów na bazie polianiliny jest kolejnym argumentem za słusznością prowadzonych badań. Jako rezultat niniejszej pracy przyjmuje się technologię i skład surowcowy opracowanych materiałów oraz zespół metod badawczych do oceny przydatności materiałów do zastosowań termoelektrycznych. Wyniki pracy potwierdzają, że materiały polimerowe mogą stanowić konkurencję lub uzupełnienie dla materiałów stopowych w aplikacjach termoelektrycznych.

K. Kogut: Elektryczna wytrzymałość powierzchniowa materiałów izolacyjnych

Monografia podejmuje problematykę wyładowań powierzchniowych i czynników wpływających na ich powstawanie, rozwój i trajektorię. Podczas wstępnych prób wysokonapięciowych na ogranicznikach przepięć zaobserwowano, że w wyniku wyładowania elektrycznego na granicy faz dielektryk stały - gaz - warystor dochodzi do rozszczelnienia obudowy ogranicznika i w konsekwencji dalszych prób do jego uszkodzenia. Stwierdzono, że istotne znaczenie dla wytrzymałości elektrycznej mają właściwości powierzchniowe izolacyjnej osłony ogranicznika, stosu warystorowego jak również rozkład pola elektrycznego wzdłuż powierzchni granicznej. Rozważania nad zjawiskami generowania, gromadzenia się jak i rozkładem ładunków elektrycznych na powierzchni dielektryków doprowadziły do określenia podstawowych czynników decydujących o wytrzymałości elektrycznej układów izolacyjnych z dielektrykiem stałym oraz urządzeń ochrony przepięciowej. Stwierdzono, że poprzez odpowiednie przeciwdziałanie tym zjawiskom można poprawić ich wytrzymałość elektryczną. W celu określenia roli podstawowych czynników wpływających na powstawanie i rozwój wyładowań powierzchniowych badaniom poddano kilka rodzajów materiałów. W pracy potwierdzono wpływ ładunku powierzchniowego i przestrzennego na rozwój wyładowań, jak również określono możliwości sterowania polem elektrycznym oraz miejscem występowania wyładowań, na próbkach izolatorów o powierzchni modyfikowanej odpowiednio dobranymi materiałami.

T. Janowski, G. Wojtasiewicz, L. Jaroszyński: TRANSFORMATORY nadprzewodnikowe

Nadprzewodnikowym transformatorom poświęcono wiele prac, dotyczących głownie strat i sprawności jednostek dużych mocy. Zdaniem autorów monografii równie ważna jest możliwość ograniczania prądów zwarcia w systemie energetycznym, które powodują przerwy w dostawie energii i uszkodzenia urządzeń. W monografii zostały przedstawione wyniki badań eksperymentalnych modeli transformatora konwencjonalnego z uzwojeniami miedzianymi i nadprzewodnikowego o mocy 10 kVA każdy. Do budowy uzwojeń nadprzewodnikowych użyto taśmę wysokotemperaturową drugiej generacji (HTS 2G) na bazie itru. Wyniki obliczeń, pomiarów i porównań obu modeli transformatorów, zawarte w monografii, potwierdzają przewidywane właściwości transformatorów nadprzewodnikowych. W monografii zawarto również metody komputerowe projektowania transformatora, wykorzystane do budowy modelu fizycznego transformatora HTS 2G o mocy 10 kVA.

POOMT 2014 Promieniowanie optyczne, Oddziaływanie, Metrologia, Technologie

Materiały konferencyjne opublikowane w książce poruszają tematy dotyczące:oddziaływania promieniowania optycznego na organizmy żywe i materiały, miernictwa promieniowania optycznego, skutków oddziaływania promieniowania optycznego na człowieka i środowisko, zastosowania promieniowania laserowego, technologii i zastosowania promieniowania optycznego w medycynie, przemyśle, kosmetyce, biologii, zagadnień bezpieczeństwa militarnego, ochrony zdrowia i środowiska naturalnego, aparatury pomiarowej oraz urządzeń wykorzystujących promieniowanie optyczne, problematyki pomiarów kolorymetrycznych, zagadnień związanych z psychofizycznymi aspektami barwy, • diagnostyki optoelektroniczna, problematyki doświetlania upraw szklarniowych.

J. Sikora: współczesne zagadnienia modelowania matematycznego

Książka pt.: „Współczesne zagadnienia modelowania matematycznego” stanowi zbiór aktualnych prac doktorantów z prawie całej Polski. Oprócz prac młodych naukowców opublikowano wykłady zaproszonych dojrzałych naukowców z rożnych ośrodków naukowych.

T. Mączka: Technologia plazmowego zgazowania biomasy i odpadów organicznych dla wytwarzania paliw płynnych

W monografii przedstawiono wyniki prac eksperymentalnych nad opracowaniem technologii plazmowego przetwarzania materiałów organicznych dla wytwarzania płynnych frakcji paliwowych. Opracowanie obejmuje opis budowy i efekty pracy prototypowych instalacji wyposażonych w plazmowe reaktory do termicznego przetwarzania biomasy, odpadowych tworzyw sztucznych i wybranych rozpuszczalników organicznych. Przedstawiono wyniki badań dla pracy instalacji z dwoma typami nowatorskich konstrukcji przepływowych reaktorów plazmowych. Stosowano reaktor z klasycznymi źródłami plazmy termicznej jakimi są łukowe plazmotrony wnękowe i bezelektrodowy reaktor plazmowy generujący objętościową plazmę termiczną przy pomocy pola elektromagnetycznego wielkiej częstotliwości (mikrofalowej). W pracy podano wytyczne technologiczne do prowadzenie procesu plazmowego przetwarzania różnego rodzaju organicznych materiałów odpadowych z analizą możliwości bezpośredniego energetycznego wykorzystania powstałych produktów (jako paliw alternatywnych). Cena jednego egzemplarza: 30,- zł brutto

Pańczyk M., Sikora J.: Brzegowe Elementy Nieskończone. Podstawy analizy obszarów nieograniczonych metodą elementów brzegowych

Strona teoretyczna niniejszej pracy dotyczy elementów brzegowych nieskończonych jedno- i dwuwymiarowych stosowanych do badań obiektów odpowiednio dwu- i trójwymiarowych oraz metod ich wprowadzenia do standrdowej Metody Elementów Brzegowych. Strona praktyczna wiąże się z zastosowaniem wzbogaconej o elementy nieskończone standardowej MEB do zagadnień tomografii impedancyjnej i optycznej, odpowiednio do poszukiwania rozkładu zawilgoceń murów i przesiewowego wykrywania nowotworó piersi. Cena jednego egzemplarza: 30,- zł brutto

W materiałach z II Konferencji z cyklu Innowacje w Elektrotechnice - Fotowoltaika: od syntezy materiału do konstrukcji ogniwa słonecznego przedstawiono problematykę związaną z ogniwami fotowoltaicznymi wykonanymi według różnych technologii, w tym również ogniwami ceramicznymi nanoszonymi na cienkie elastyczne podłoża. Ze szczególną uwagą omówiono fotowoltaiczne ogniwa polimerowe objętościowymi typu BHJ (z ang. bulk heterojunction) zarówno na podłożach sztywnych jak i elastycznych. Przedstawiono problemy związane syntezą polimerów i związków małocząsteczkowych o różnej budowie chemicznej, a także konstrukcję i charakterystykę ogniw fotowoltaicznych polimerowych, zawierających nowo otrzymane polimery oraz pochodne fulerenu, tlenek grafenu, nanorurki, TiO2, Ag, Au czy ciekłe kryształy. Podczas Konferencji wybitni krajowi specjaliści zaprezentowali najnowsze trendy i osiągnięcia z dziedziny fotowoltaiki. Nakład wyczerpany.

Warsztaty WD, to coroczne spotkanie doktorantów z całej Polski mające na celu wykształcenie ich zdolności prezentacyjnych pomocnych w zdobyciu tytułu doktora nauk technicznych. Tradycja tych spotkań sięga 2008 roku, gdzie w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą spotkali się doktoranci po raz pierwszy. Naprzemiennie, co dwa lata, organizowane są także warsztaty międzynarodowe (Szklarska Poręba 2009, Zielona Góra 2011 i Brno 2013). Cena jednego egzemplarza: 30,- zł plus 5% VAT.

Podczas I Konferencji z cyklu Innowacje w Elektrotechnice – Odnawialne źródła energii zaprezentowano w materiałach konferencyjnych osiągnięcia badawcze związane z materiałami i technologiami stosowanymi w elektrotechnice, wykorzystywanymi również w technice dotyczącej OŹE. Przedstawiono aspekty prawne i ekonomiczne dotyczące polityki energetycznej państwa (Pakiet ustaw energetycznych: Ustawa o efektywności energetycznej, projekt Ustawy o OŹE). Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, do roku 2020 w Polsce 15% udziału energii w całkowitym zużyciu ma pochodzić z odnawialnych źródeł (OŹE). Przedstawiono problematykę pozyskiwania energii odnawialnej przez zastosowanie ogniw paliwowych oraz energii słonecznej w aspekcie - fotowoltaika (ogniwa organiczne) oraz zaprezentowano hybrydową mikro-elektrownię tri-generacyjną. Nakład wyczerpany

Nadprzewodnikowe ograniczniki prądów zwarciowych (SFCL – Superconducting Fault Current Limiter) są urządzeniami elektrycznymi, które nie mają odpowiedników konwencjonalnych i jako jedyne wykorzystują odwracalne zjawisko przejścia nadprzewodzącego. Modele numeryczne pozwalają rozszerzyć badania SFCL w przypadku, gdy pomiary są trudne, bądź niewykonalne. Model numeryczny SFCL musi uwzględniać zjawiska elektromagnetyczne i cieplne zachodzące w SFCL, być sprzężony z elektrycznym obwodem zewnętrznym oraz uwzględniać wpływ prądu i temperatury na właściwości elektryczne i cieplne materiałów w SFCL. Model taki pozwala na analizę pracy SFCL we wszystkich stanach: wyczekiwania, ograniczania prądu i reaktywacji. Uproszczone modele numeryczne SFCL można wykorzystać do analizy pracy SFCL w wybranych stanach. Podczas prac projektowych budowanych jest wiele modeli numerycznych a do realizacji trafiają ograniczniki, który zostały wybrane na podstawie analizy numerycznej. W PTN*) opracowano nowatorską konstrukcję ogranicznika indukcyjnego, bez rdzenia magnetycznego, z trzema uzwojeniami chłodzonymi wspólnie w ciekłym azocie. Modele numeryczne SFCL, zaprezentowane w książce, związane są z ogranicznikami prądu zbudowanymi w PTN. Cena jednego egzemplarza: 35,- zł plus 5% VAT

Książka „Kriokable Nadprzewodnikowe” poświęcona jest analizie wykorzystania materiałów nadprzewodnikowych, szczególnie wysokotemperaturowych do konstrukcji kriokabli nadprzewodnikowych. Jakkolwiek tematyka ta znana jest od dawna to dopiero upowszechnienie produkcji wysokotemperaturowych taśm nadprzewodników pozwoliło na jej rzeczywisty rozwój, stawiając problematykę kriokabli w czołówce zagadnień zastosowań nadprzewodników wysokotemperaturowych. W książce przedstawiono także historię odkryć z zakresu nadprzewodnictwa, w związku ze zbiegającymi się w zeszłym roku jubileuszami: stulecia odkrycia nadprzewodnictwa, 50-lecie kwantowania strumienia magnetycznego w nadprzewodnikach, 25-leciem odkrycia nadprzewodnictwa wysokotemperaturowego oraz 5-leciem znalezienia nadprzewodnictwa w zwiazkach żelaza oksypniktydach. Książka powinna więc znaleźć szeroki krąg czytelników wśród studentów i młodszych pracowników naukowych uczelni technicznych, a takze uniwersyteckich kierunków z zakresu nowych materiałów - fizyki, chemii oraz historii nauki i czytelników zainteresowanych tą pasjonująca tematyką. Przystępny język książki umożliwia wykorzystanie jej jako pomoc w zrozumieniu skomplikowamych zagadnień nadprzewodnictwa stosowanego. Książka składa się z 7 rozdziałów, liczy 101 stron, 49 rysunków i fotografii, 37 pozycji literaturowych, rok wydania 2012 r. Cena egzemplarza 30 zł + 5% VAT

Rozwój pojazdów z napędem elektrycznym wkracza w kolejną fazę. Czy pojazdy elektryczne mogą zdominować całą komunikację? Już dziś można odpowiedzieć twierdząco, jeśli problem dotyczy komunikacji zbiorowej. Metro, tramwaje, trolejbusy, kolej podmiejska to obszary całkowicie opanowane przez napęd elektryczny. Drugim obszarem, gdzie niepodzielnie panują pojazdy elektryczne, jest transport towarów wewnątrz zamkniętych obiektów jak supermarkety, magazyny, zakłady przemysłowe, lotniska i wszędzie tam, gdzie hałas i spaliny wykluczają inne rozwiązania. Istnieje na świecie, a w Polsce także zaczyna rozwijać się segment niewielkich pojazdów elektrycznych do poruszenia się na małe odległości. To wózki, skutery, bardzo małe samochody elektryczne, wózki transportowe, turystyczne, rekreacyjne itp. Wzrost zainteresowania pojazdami elektrycznymi i prognozowane przyspieszenie w rozwoju samochodów elektrycznych wynika z nowych warunków rynkowych. Ceny paliw kopalnych będą rosły. Należy sięgać do nowych rozwiązań. Energia elektryczna jest otrzymywana z różnych surowców, także z odpadów komunalnych i przemysłowych. Rozszerzając zakres stosowania napędu elektrycznego można osiągać równolegle cele ekologiczne takie jak zmniejszenie emisji CO2 i hałasu, redukcja emisji zanieczyszczeń do atmosfery i gleby. Oczekuje się, że rozwój motoryzacji elektrycznej spowoduje konieczność wprowadzania nowych technologii i zmianę priorytetów w przemyśle elektrotechnicznym. Rynek pojazdów elektrycznych należy rozważyć w szerokim kontekście, od zasobów surowcowych, produkcji materiałów konstrukcyjnych i elektrotechnicznych, podzespołów mechanicznych, elektrycznych, elektronicznych, poprzez zakłady montażu pojazdów, terminali ładowania, stacji wymiany zasobników energii, urządzeń energetycznych, sprzedaż i serwis aż do obsługi informatycznej, organizacji i zagadnień systemowych związanych z siecią inteligentną. Cena egzemplarza 50 zł + 5% VAT

Książka “Advanced numerical modelling” jest zbiorem digestów Warsztatów Doktoranckich organizowanych przez Instytut Elektrotechniki, Instytut Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Lubelskiej oraz Wydział Elektryczny AGH. Nakład wyczerpany.

Książka “Advanced numerical modelling” jest zbiorem digestów Warsztatów Doktoranckich organizowanych przez Instytut Elektrotechniki, Instytut Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Lubelskiej oraz Wydział Elektryczny AGH. Nakład wyczerpany.

Książka składa się z czterech części zawierających 13 rozdziałów, napisanych przez 20 autorów reprezentujących polskie uczelnie techniczne Łodzi, Warszawy i Lublina oraz Instytut Elektrotechniki w Warszawie i jego oddział w Gdańsku, a także ośrodki zagraniczne Karl-Franzens-Universität Graz-Austria, Université Henri Poincaré Nancy – France. Przedstawiono w niej aktualną tematykę współczesnych technik tomograficznych, tzw. tomografii niekonwencjonalnej. Omówiono m.in. osiągnięcia ośrodków naukowych zajmujących się odmianami tomografii, tj. elektryczną tomografią pojemnościową oraz termowizyjną tomografią podczerwieni. Opisano również skomplikowane narzędzia matematyczne oraz programy numeryczne z licznymi przykładami ilustrującymi zastosowania tych rodzajów tomografii. Prezentowany materiału stanowi oryginalne wyniki badań autorów poszczególnych rozdziałów.

Książka składa się z pięciu części zawierających 11 rozdziałów, napisanych przez autorów reprezentujących polskie uczelnie techniczne oraz Instytut Elektrotechniki w Warszawie. Przedstawiono w niej tematykę współczesnych technik tomograficznych i tomografii niekonwencjonalnej. Większość prezentowanego materiału stanowią oryginalne wyniki badań opisywanych przez poszczególnych autorów. Zaletą opisywanych badań jest bezinwazyjność polegająca na pomiarach przeprowadzanych jedynie na powierzchni rozpatrywanego obiektu, bez ingerencji w jego wnętrze. Komentarze odautorskie zawarte w książce oraz przykłady obliczeń i zastosowań ilustrowane licznymi rysunkami oraz wykresami i zestawieniami tabelarycznymi stanowią szczególną wartość publikacji.

Monografia Podstawy metody elementów brzegowych. Zagadnienia potencjalne pola elektromagnetycznego prezentuje metodę elementów brzegowych (MEB) oraz jej zastosowanie do rozwiązywania różnego rodzaju zagadnień pola elektromagnetycznego. Na polskim rynku wydawniczym niewiele jest książek poświęconych tej metodzie i jej coraz liczniejszym zastosowaniom. Prezentowana monografia w znacznym stopniu uzupełnia tę lukę i stanowi świadectwo wartościowego dorobku naukowego Autora, który od wielu lat z pasją zajmuje się MEB i jej zastosowaniem do rozwiązywania różnych zagadnień o dużym znaczeniu praktycznym. W monografii Autor opisuje nie tylko samą MEB, jej genezę i rozwój, ale przede wszystkim jej liczne zastosowania do analizy wielu praktycznych zagadnień dwu- i trójwymiarowych, dotyczących m.in. dyfuzyjnej tomografii optycznej, a więc tak ważnego obszaru medycyny, jakim jest diagnostyka bezinwazyjna. Monografia stanowi prezentację MEB w odniesieniu do wybranych problemów. Materiał jest przedstawiony w książce systematycznie i w sposób bardzo zrozumiały. Praca zawiera zarówno elementarne, jak i zaawansowane zagadnienia związane z MEB. W związku z tym mogą z niej korzystać z powodzeniem zarówno studenci różnych kierunków technicznych, jak elektrotechnika czy elektronika i telekomunikacja oraz doktoranci, i nauczyciele akademiccy wykładający metody numeryczne rozwiązywania równań różniczkowych a także specjaliści wykorzystujący MEB w różnego rodzaju badaniach. Cena egzemplarza 35 zł

W książce omówiono zagadnienia i procesy optymalizacyjne występujące w praktyce inżynierskiej oraz w życiu codziennym człowieka. Podano podstawy matematyczne z uwzględnieniem równań liniowych, pojęcia ekstremum, wzoru Taylora i zbieżności algorytmu. Opisano optymalizację liniową z przykładowymi problemami programowania liniowego. Najwięcej miejsca w książce zajmuje tematyka programowania nieliniowego, która obejmuje optymalizację funkcji jednej zmiennej i wielu zmiennych, gdzie przedstawiono metody i sposoby sprawdzania poprawności działania algorytmów optymalizacyjnych. Odrębny rozdział dotyczy algorytmów genetycznych, ich właściwości i terminologii. Publikacja zawiera ponadto 18 biogramów uczonych, którzy szczególnie zasłużyli się w matematyce, wywierając znaczny wpływ na rozwój tej dziedziny. W książce zamieszczono 60 rysunków i 8 tabel, które dobrze ilustrują omawiane zagadnienia a załączona bibliografia stanowi dopełnienie zawartych w niej wiadomości. Cena egzemplarza 35 zł.

W monografii przedstawiono rezultaty badań modelowania własności nadprzewodników, w tym wysokotemperaturowych ze szczególnym uwzględnieniem prac własnych autora. Postęp w zastosowaniach nadprzewodników wysokotemperaturowych związany jest ściśle z otrzymywaniem materiałów nadprzewodnikowych scharakteryzowanych parametrami o pożądanych właściwościach. Można to z jednej strony osiągnąć metodą prób i błędów prowadząc żmudne i kosztowne prace doświadczalno-technologiczne. Z drugiej strony modelowanie własności materiałów nadprzewodnikowych prowadzić będzie do rozpoznania mechanizmu zjawisk zachodzących w tych materiałach i następnie pozwoli wskazać na znaczenie poszczególnych parametrów, które wpływać mogą na uzyskanie materiałów nadprzewodnikowych o pożądanych z punktu widzenia zastosowań własnościach. W monografii rozpatrzono zagadnienie modelowania własności materiałów nadprzewodnikowych w podziale na trzy grupy. Pierwszą grupę stanowią podstawowe parametry nadprzewodnikowe, takie jak temperatura krytyczna, przerwa energetyczna i termodynamiczne pole krytyczne oraz odwracalna krzywa magnetyzacji, natomiast drugą grupę stanowią parametry związane z czystością materiałów nadprzewodnikowych, wyrażoną poprzez średnią elektronową drogę swobodną. Najważniejsza część monografii poświęcona została modelowaniu własności materiałów nadprzewodnikowych związanych z nieodwracalnością magnetyczną, która określa możliwości wykorzystania nadprzewodników do przesyłu prądu elektrycznego oraz jako materiały magnetyczne. Własności należące do trzeciej grupy definiują zasadnicze z punktu widzenia zastosowań parametry, takie jak prąd krytyczny i siły zakotwiczenia oraz straty energetyczne i zamrożony strumień. W związku z dynamicznym w ostatnich latach rozwojem problematyki zastosowań nadprzewodników oraz mającym miejsce w 2008 roku jubileuszem 100-lecia krioelektrotechniki, w monografii omówiono problematykę zastosowań materiałów nadprzewodnikowych, szczególnie w elektroenergetyce, w świetle bieżącego światowego kryzysu energetycznego oraz wykorzystania nadprzewodników w zagadnieniach odnawialnych, alternatywnych źródeł energii, której to problematyce poświęcono odrębny dodatek. Monografia przeznaczona jest głównie dla uczestników studiów doktoranckich z dyscyplin technicznych oraz studentów szkół wyższych, a także młodszych pracowników naukowych z zakresu elektrotechniki, materiałoznawstwa, kriogeniki, elektroniki, fizyki technicznej, interesujących się zagadnieniami nadprzewodnictwa stosowanego i związaną problematyką. Cena egzemplarza 35 zł.

Niniejsza pozycja powstała w wyniku zapotrzebowania studentów - doktorantów i jest pierwszą z planowanego cyklu wydawniczego, dotyczącego materiału wykładanego w ramach Zaocznego Studium Doktoranckiego przy Instytucie Elektrotechniki w Warszawie. Na podstawie z górą trzydziestoletniego doświadczenia w nauczaniu tej metody na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, postanowiłem zawrzeć w tej książce, jedynie podstawy, które pozwolą czytelnikowi przystąpić do samodzielnego napisania kodu, rozwiązującego proste, akademickie przykłady, a będące jedynie wstępem do samodzielnej, bardziej ambitnej pracy. Stąd, wszędzie tam gdzie to było możliwe, tekst jest ilustrowany przykładami, pozwalającymi dogłębnie zrozumieć wyłożony materiał. Szczególnie interesujący jest rozdział o sformułowaniu mieszanym MES, które szczególnie przydatne, jak się wydaje, może być do hybrydyzacji z Metodą Elementów Brzegowych. Tematyka zawarta w niniejszej książce, ciąży ku zagadnieniom modelowania zagadnień prostych i odwrotnych tomografii przemysłowej, nie ograniczając jednak ogólnego spojrzenia na podstawy metody elementów skończonych. Cena egzemplarza 35,00 zł

Energoelektronika stanowi obecnie jedną z ważnych dziedzin techniki warunkujących postęp w gospodarce światowej. Dynamiczny rozwój tej dziedziny elektryki został spowodowany wprowadzeniem technologii mikroelektronicznych do produkcji półprzewodnikowych przyrządów mocy. Innym czynnikiem stymulującym rozwój techniki przekształtnikowej jest powszechne wprowadzenie systemów mikroprocesorowych do układów sterowania pracą przekształtników energoelektronicznych. Pojawienie się na rynku światowym nowych rodzajów w pełni sterowalnych półprzewodnikowych przyrządów mocy, do których należą polowe (unipolarne) tranzystory mocy (MOSFET), tranzystory bipolarne z izolowaną bramką (IGBT), tranzystory elektrostatyczne (SITH) oraz tyrystory sterowane napięciowo (MCT), a szczególnie tyrystory GCT i IGCT spowodowały zasadnicze zmiany w projektowaniu i konstrukcji układów energoelektronicznych. Wszystkie te przyrządy mają bardzo krótkie czasy przełączeń i umożliwiają budowę układów przekształtnikowych zdolnych do pracy przy częstotliwościach do około stu kiloherców. Cena egzemplarza 70 zł

Książka jest pierwszym tomem monografii przedstawiającej metody obliczeń projektowych silników indukcyjnych. W tomie tym dokonano analizy zjawisk fizycznych zachodzących w silnikach w różnych stanach pracy oraz podano metody obliczania ich parametrów, przy określonych wymiarach silników, zgodnie z wymaganiami norm międzynarodowych. Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla inżynierów zajmujących się projektowaniem maszyn elektrycznych i układów napędowych. Może być także pomocna dla studentów specjalizujących się w podanych zagadnieniach. Cena egzemplarza 49,00 zł

Stały rozwój zagadnień nadprzewodnictwa czyni tę tematykę coraz bardziej interesującą dla inżynierów różnych specjalności, w tym szczególnie elektryków. Przybliżeniu tego zagadnienia poświęcona jest niniejsza monografia. Przedstawiono w niej obecny stan badań z dziedziny materiałów nadprzewodnikowych, teoretycznego opisu zjawiska i perspektyw jego zastosowań. Monografia zawiera ogólny wstęp wyjaśniający przyczyny zainteresowania nadprzewodnictwem przez inżynierów. W kolejnych rozdziałach omówiono podstawowe właściwości ma-teriałów nadprzewodnikowych i fenomenologiczne modele teoretyczne odnoszące się do nadprzewodnictwa klasycznego. W drugiej części zanalizowano mikroskopowe modele nadprzewodnictwa, opisujące także nadprzewodniki wysokotemperaturowe. Trzecia część poświęcona jest zastosowaniom materiałów nadprzewodnikowych. Zaprezentowano w niej wykorzystanie nadprzewodnictwa w energetyce i elektronice, szczególnie wiele uwagi poświęcono analizie pracy prądowych ograniczników nadprzewodnikowych i doprowadzeń prądowych do elektromagnesów nadprzewodnikowych. W tej części omówiono także zagadnienia wpływające na zastosowania materiałów nadprzewodnikowych – straty i stabilność. Rozważania dotyczące zastosowań nadprzewodnictwa zilustrowano konkretnymi przykładami. W monografii dużą uwagę poświęcono problematyce prądu krytycznego materiałów nadprzewodnikowych, szczególnie w odniesieniu do rozpatrywanych modeli teoretycznych. Przybliżone zostały wybrane prace autora z dziedziny nadprzewodnictwa. Nakład wyczerpany

Książka jest wynikiem wieloletnich doświadczeń autora nabytych podczas pracy w Zakładzie Małych Maszyn Elektrycznych Instytutu Elektrotechniki. Zawiera omówienie wybranych zagadnień z teorii silnik&oac