Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej iel.lukasiewicz.gov.pl

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Elektrotechniki.

 • Data publikacji strony internetowej: 2016-10-01.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-04-29.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wiele treści na stronie, w tym ilustracje i multimedia, nie zawiera dostępnych cyfrowo treści alternatywnych.

Nie wszystkie dokumenty pdf są dostępne cyfrowo (dokumenty utworzone poprzez skan dokumentu papierowego, błędy w formatowaniu, brak tekstów alternatywnych);.

Nie wszystkie dokumenty w formatach doc, docx są dostępne cyfrowo (błędy w formatowaniu, brak tekstów alternatywnych);.

W serwisie obecne są treści, które są wyróżnione tylko kolorem.

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;.

Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;.

Dokumenty opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;.

Pliki wytworzone przez inne podmioty niż Łukasiewicz – IEL i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych;.

Treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-04-29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Iwona Bielawska, iwona.bielawska@iel.lukasiewicz.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 22 11 25 219. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Adres

 1. mazowieckie
 2. Warszawa
 3. ul. Mieczysława Pożaryskiego 28
 4. 04-703 Warszawa

Parking

 1. Nie mamy wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 2. Parking jest bezpłatny.
 3. Miejsca parkingowe znajdują się na dziedzińcu. Można na niego wjechać przez bramę. Szlaban otwiera ochrona, po okazaniu przepustki.

Pies asystujący

 1. Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
 2. Pies musi mieć kaganiec. Nie dotyczy psów przewodników.

Wejście do budynku

 1. Do wejścia prowadzą schody.
 2. Przy schodach znajduje się poręcz.
 3. Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 4. Otwierają się na zewnątrz.
 5. Otworzenie drzwi wymaga dużej siły.
 6. Drzwi mają wygodną i ergonomiczną klamkę.

Ciągi poziome

 1. Wszystkie korytarze są niedostępne dla osób na wózkach.

Ciągi pionowe

 1. Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów

Pomieszczenia

 1. Pomieszczenia nie są dostępne dla osób na wózkach.

 

This will close in 0 seconds