nobee

Projekty zakończone

Informujemy, że Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki jest beneficjentem projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej I „Wykorzystanie działalności badawczo – rozwojowej w gospodarce” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020”, Działanie 1.2 „Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw” pt. „Nowe obszary badawcze w firmie Elektrometal-Energetyka SA„.

 
1

Projekt polega na realizacji prac badawczych mających na celu przygotowaniu gotowych rozwiązań wspomagających działanie i eksploatację systemu zabezpieczeń stacji wysokiego (WN) i średniego (SN) napięcia w obszarze bezpieczeństwa, prewencji oraz akwizycji danych, niezbędnych do predykcji stanów awaryjnych w pracy ww. stacji. Jednocześnie, w ramach zadania będą prowadzone badania rozdzielnic SN.

Celem strategicznym Projektu jest podniesienie konkurencyjności na rynku branżowym poprzez wprowadzenie do oferty i wdrożenie do produkcji zaawansowanych rozwiązań i systemów bezpieczeństwa stacji wysokiego i średniego napięcia. 

Projekt jest realizowany przez Konsorcjum w składzie:

  • Elektrometal- Energetyka SA – Lider
  • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki
  • Akademia im. Leona Koźmińskiego

Całkowita wartość projektu: 6 752 187,60 zł

Wydatki kwalifikowalne: 6 664 695,60 zł

Wartość dofinansowania: 4 990 507,54 zł

Wartość dofinansowania dla Łukasiewicz-IEL (100%): 780 040, 80 zł