termomodernizacja

Projekty zakończone

FE_POIS_poziom_pl


Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki rozpoczął realizację nowego projektu pn. Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Instytutu Elektrotechniki w Warszawie.

Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego  Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach Poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach publicznych.

Instytucją Wdrażającą jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Projekt dotyczy kompleksowej głębokiej termomodernizacji 3 budynków należących do Instytutu Elektrotechniki w Warszawie – nr 7, 7a i 20, a jego realizacja ma na celu rozwiązanie problemu niskiej efektywności energetycznej tych budynków. Na jego osiągnięcie składają się następujące cele szczegółowe:

 • Komfort termiczny w budynkach,
 • Możliwie najwyższa neutralność środowiskowa budynków,
 • Poprawa stanu środowiska, w tym spadek emisji zanieczyszczenia,
 • Zgodność stanu infrastruktury z obowiązującymi wymogami formalno-prawnymi z zakresu ochrony środowiska.

Potrzeby/zidentyfikowane braki, którym odpowiadają cele Projektu:

 • zmniejszenie emisji do atmosfery szkodliwych gazów, w tym CO2,
 • poprawa komfortu korzystania z budynków przez pracowników,
 • zapewnienie pełnej zgodności stanu infrastruktury z aktualnymi wymogami formalno-prawnymi z zakresu ochrony środowiska naturalnego.

Wskaźniki rezultatu Projektu:

 • szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 239,52 Mg równoważnika CO2
 • zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych – 3473,44GJ/rok
 • zmniejszenie zużycia energii końcowej – 3348,65 GJ/rok
 • ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej – 83 MWh/rok
 • ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 3 049GJ/rok

Wskaźniki produktu:

 • liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 3
 • powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji – 7 985,82 m2
 • dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych – 0,0399MW

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2019-2021

Nr projektu: POIS.01.03.01-00-0133/17

Wartość projektu: 4 127 177,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 2 951 449,18 zł

Minimalny wkład własny: 1 175 727,82 PLN

Umowa o dofinansowanie nr: POIS.01.03.01-00-0133/17-00 z dn. 01.08.2019 r.

Informacja o zakończeniu realizacji projektu

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki informuje, że zakończył realizację projektu pn. Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Instytutu Elektrotechniki w Warszawie.

Osiągnięte wskaźniki rezultatu Projektu (zgodnie z audytem ex-post):

 • szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 288,48 Mg równoważnika CO2
 • zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych – 1427831,27 kWh/rok
 • zmniejszenie zużycia energii końcowej – 1074,22 GJ/rok
 • ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej –  58,19 MWh/rok
 • ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 3657,76 GJ/rok

Osiągnięte wskaźniki produktu:

 • liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 3
 • powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji – 7394,99  m2
 • dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych – 0,05 MW

Nr projektu: POIS.01.03.01-00-0133/17

Wartość projektu: 7 742 076,52 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:  5 265 913,20 PLN

Wkład własny: 2 476 163,22 PLN

Umowa o dofinansowanie nr: POIS.01.03.01-00-0133/17-00 z dn. 01.08.2019 r. wraz z aneksami nr POIS.01.03.01-00-0133/17-01 z dn. 22.02.2021 r., POIS.01.03.01-00-0133/17-02 z dn. 02.06.2021 r., POIS.01.03.01-00-0133/17-03 z dn. 09.02.2022 r.

 

Mechanizm sygnalizowania o potencjalnych nieprawidłowościach i nadużyciach finansowych przy realizacji projektu nr POIS.01.03.01-00-0133/17 „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Instytutu Elektrotechniki w Warszawie

W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Instytutu Elektrotechniki w Warszawie”  – umowa o dofinansowanie Nr POIS.01.03.01-00-0133/17-00 z dn. 01.08.2019 r.  – w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa I „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”, poddziałanie 1.3.1, i wynikającym z niej obowiązkiem upublicznia informacji o funkcjonowaniu mechanizmu sygnalizowania o potencjalnych nieprawidłowościach i nadużyciach finansowych przy realizacji projektu, Dyrekcja Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Elektrotechniki informuje, że o stwierdzonych nieprawidłowościach i nadużyciach można powiadamiać poprzez:
– adres e- mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl
– formularz elektroniczny dostępny pod adresem:
https://nieprawidlowosci.miir.gov.pl/bazy/konsultacje-spoleczne/eaplikacja-konsultacje.nsf/document.xsp?unid=9B0502CE55377495C1257C0D0026120B&titleMenu=Dokument&uniddoc=78D0863AE117E52DC1257DF5004669FC